โหมด RGB กับ CMYK ต่างกันอย่างไร ?

RGB เหมาะกับงานออกแบบเป็นสีที่ใช้
สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอ
CMYK เหมากับงานสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นสีที่ใช้สำหรับการพิมพ์

1 2 3 4