M.I.W. Group ร่วมออกบูธแสดงงานพิมพ์ ในงานอบรมบรรณาธิการรุ่นที่ 4

 

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด (M.I.W. Group Co.,Ltd.) และบริษัทในเครือร่วมออกบูธแสดงผลงานพิมพ์ของบริษัทในเครือร่วมออกบูธ

แสดงผลงานพิมพ์ของบริษัท ในงานอบรมบรรณาธิการ รุ่นที่ 4 ของชมรมบรรณาธิการไทย ในหัวข้อ Printing on Demand โดยงานจัดขึ้นในวัน

ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ IDSC อาคารซันทาวเวอร์ ชั้น 25 อาคาร B.

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รับเลือกจาก Fuji Xerox ในฐานะที่เป็น Premier Partner ให้นำตัวอย่างงานพิมพ์พร้อม

ทีมงานที่มีประสบการณ์เพื่อเผยแพร่ แสดงตัวอย่างงานและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพงานพิมพ์ของเราให้แก่

ผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นการยกย่องระดีบมาตรฐานวิชาชีพบรรณาธิการ