ผลงานพิมพ์ ” หนังสือ Adventure with my mom”

posted in: Portfolio | 0

ปกแข็งสติ๊กเกอร์ขาวด้านหุ้มจั่วปังหนา 2 มิล
4 สี 1 ด้าน (ปกด้านในไม่พิมพ์ ) + เคลือบด้าน
เนื้อในอาร์ตด้าน 120 g / พิมพ์ 4 สี 80 หน้า
ไสกาว